สมัครงาน

สาขาที่สมัคร * ตำแหน่งงานที่สมัคร * เงินเดือนที่ต้องการ * บาท
เริ่มงานได้วันที่ *
 
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
คำนำหน้านาม เพศ
ชื่อ * นามสกุล * ชื่อเล่น
วัน/เดือน/ปี เกิด *
สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
บัตรประจำตัวประชาชน * บัตรผู้เสียภาษี สถานะภาพ
การเกณฑ์ทหาร
ถ้ายัง ถึงกำหนดเมื่อ
ได้รับการยกเว้นเพราะ
ชื่อบิดา นามสกุล อาชีพ
ชื่อมารดา นามสกุล อาชีพ
 
 
 
 
 
การติดต่อ
ที่อยู่ (ปัจจุบัน) เลขที่ * หมู่ที่ หมู่บ้าน ซอย อาคาร
ถนน * แขวง * เขต * จังหวัด * รหัสไปรษณีย์ *
ที่อยู่ (สำมะโนครัว) เลขที่ * หมู่ที่ หมู่บ้าน ซอย อาคาร
ถนน * แขวง * เขต * จังหวัด * รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์บ้าน * โทรศัพท์มือถือ * โทรศัพท์ที่ทำงาน
E-mail address *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ ถึง ชื่อสถานศึกษา
วิชาเอก วิชาโท เกรดเฉลี่ย
ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ ถึง ชื่อสถานศึกษา
วิชาเอก วิชาโท เกรดเฉลี่ย
ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ถึง ชื่อสถานศึกษา
วิชาเอก วิชาโท เกรดเฉลี่ย
ระดับปวช. ตั้งแต่ ถึง ชื่อสถานศึกษา
วิชาเอก วิชาโท เกรดเฉลี่ย
ระดับมัธยม ตั้งแต่ ถึง ชื่อสถานศึกษา
วิชาเอก เกรดเฉลี่ย
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงานรวมทั้งสิ้น * ปี เดือน
กรุณากรอกข้อมูลที่ทำงานล่าสุด 3 อันดับ โดยเรียงจากล่าสุดลงไป
ชื่อบริษัท ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่ง เงินเดือน บาท
สาเหตุที่ออก
ชื่อบริษัท ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่ง เงินเดือน บาท
สาเหตุที่ออก
ชื่อบริษัท ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่ง เงินเดือน บาท
สาเหตุที่ออก
 
 
 
 
 
การฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน ตั้งแต่ ถึง
ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน ตั้งแต่ ถึง
ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน ตั้งแต่ ถึง
ความสามารถพิเศษ
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
พูด อ่าน เขียน
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint
อื่นๆ
ความสามารถทางด้านการพิมพ์ดีด
ภาษาไทย คำ/นาที ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
งานอดิเรก
1. 2. 3.
อื่นๆ
รูปผู้สมัคร
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
ชื่อ * นามสกุล * ความสัมพันธ์ *
ที่อยู่ *
โทรศัพท์ *
นอกจากการสมัครงานที่บริษัทของเรา ท่านสมัครที่บริษัทอื่นบ้างหรือไม่